Ølstykke CykleKlub

Vedtægter

for Ølstykke Cykle Klub (ØCK)

Navn & Formål

§ 1
Klubbens navn er Ølstykke Cykle Klub (ØCK) . Klubben er stiftet den 5.Oktober 1977.

§ 2
Klubbens formål er at fremme cykelsporten ved afholdelse af træningsarrangementer samt gennemførelse af cykelsportsrelaterede sociale samlinger, herunder klubaftener, ryttermøde, fester og lign.

Klubben er medlem af Danmarks Cykel Union (DCU) under Dansk Idræts Forbund (DIF).

Klubben er endvidere medlem af Ølstykke Idræts Union (ØIU).

 

Medlemmerne.

§ 3
Enhver kan optages som medlem efter bestyrelsens samtykke.

Medlemmerne betaler det på generalforsamlingen fastsatte kontingent, der betales et år forud pr. den 1.marts. 

ØCK´s aktive medlemmer forpligtiger sig til, at bruge klubbens officielle klubtøj i sammenhænge hvor klubben arrangerer løb, ture, træning o. lign..

Når klubbens medlemmer kører i klubbens tøj, skal medlemmerne køre på en sådan måde i trafikken at de ikke miskrediterer sponsorens navn.

Hvor ØCK´s aktive medlemmer kører på cykel uden for klubbens regi, ser klubben gerne, at man kører i klubbens officielle Cykeltøj, men ØCK kan ikke kræve det.

I vinterperioden hvor der bruges vinterovertrækstøj står det medlemmet frit for hvad han/hun har på indenunder når blot det holdes skjult.

Medlemmer der er i restance eller ikke overholder ovenstående kan efter bestyrelses beslutning ekskluderes.

Klubbens bestyrelse kan enstemmigt udnævne et medlem til æresmedlem, hvorved dette medlem opnår kontingentfrihed.

Denne status kan kun omstødes enstemmigt af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen

§ 4
Klubbens øverste ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer:

 • Formanden, som er klubbens øverste repræsentant i alle anliggender i henhold til klubbens love.
 • Næstformanden, som træder i formandens sted ved dennes frafald.
 • Kasseren, som fører klubbens regnskab og medlemskartotek.
 • Sekretæren, som fører forhandlingsprotokollen og varetager klubbens korrespondance i samråd med formanden.
 • 1 menigt bestyrelsesmedlem.

§ 5
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valg på generalforsamlingen.

På lige år vælges 2 til bestyrelsen. På ulige år vælges de 3 bestyrelsesmedlemmer, der ikke var på valg på lige år.

§ 6
Herudover vælges der hvert år:

 • 2 Bestyrelsessuppleanter 
 • 2 revisorer
 • 1 revisorsuppleant

 

§ 7
Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 7 dages varsel af formanden, når han finder anledning hertil, eller efter skriftlig anmodning fra 3 bestyrelsesmedlemmer.

For at bestyrelsen er beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede.

Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Regnskab

§ 8
Klubbens regnskabsår går fra 1. Januar til 31. December.

§ 9
Revision af klubbens regnskab skal foretages mindst en gang om året af klubbens revisorer.

Revisorerne kan foretage uanmeldt revision.

§ 10
Det reviderede regnskab skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse efter at være godkendt af bestyrelsen.

 

Generalforsamling

§ 11
Klubbens højeste myndighed er i alle dens anliggender den ordinære generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned. Indkaldelse sker med 14 dages varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til medlemmerne.

§ 12
Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før dens afholdelse.

§ 13
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne i overensstemmelse med klubbens love og afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes forelæggelse.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af klubbens regnskab
 • Fremlæggelse af budget
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Valg af revisorer og suppleant
 • Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen skal fremlægges til godkendelse på første bestyrelsesmøde.

§ 14

For at have stemmeret kræves, at medlemmet :

 • er fyldt 16 år
 • er personligt tilstede
 • ikke er i restance med kontingentet

Alle sager afgøres ved almindeligt flertal, lovændringer dog undtaget, der kræves minimum 2 / 3 flertal af alle medlemmer.

Lovændringer skal fremlægges på den ordinære generalforsamling.

Dersom det nødvendige antal fremmødte ikke er tilstede indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor ændringer vedtages ved almindeligt flertal, uanset antal fremmødte.

§ 15 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når 1 / 4 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.

 

Opløsning af klubben

§16 
Opløsning af klubben kan kun ske på en til det formål indkaldt generalforsamling.

De tilstedeværende midler overgår til Danmarks Cykle Union.

 

Vedtaget på klubbens generalforsamling den 3 . februar 2003.

Underskrevet af :
Dirigent Sekretær Kasserer Formand
Hans Bak Axel Sørensen Mogens H. Pedersen Frank Licht

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben